Naturvårdande skötsel i Stockholms stad

Förvaltning och utveckling av gröna områden för biologisk mångfald och rekreation

Om utbildningen

Naturvård i storstadsmiljö

Naturvårdande skötsel för att bevara och gynna biologisk mångfald och rekreationsvärden i en snabbt växande storstadsregion

Biotoper och skötselmetoder

Utbildningsmaterialet behandlar alla skötselkrävande biotoper och prioriterande naturtyper i Stockholms stad. Materialet berör teoretiska delar såväl som praktiskt arbete. Information om relevanta skötselmetoder för varje biotop bidrar till att skapa en heltäckande kunskapsbank som driver naturvårdsarbetet framåt.