Bakgrund

Ramarna för den naturvårdande skötsel som utförs i Stockholms stad styrs av tillgången på olika biotoper och naturområden, behovet av bevarande av biologisk mångfald, behovet av rekreationsområden, vilka resurser som finns tillgängliga och ytterst av krav i lagstiftning och politiska åtaganden.

Olika biotoper har olika behov av skötsel. Behovet styrs till stor del av områdets naturgivna förutsättningar och de ekologiska processer som sker där. Vissa är bäst lämpade att lämnas till fri utveckling medan andra kräver återkommande skötselinsatser för att biologiska och rekreationella värden ska bevaras. I detta avsnitt presenteras orsaker och motiv till den naturvårdande skötseln, samt de olika skötselmässiga verktyg som används vid förvaltningen av naturområden i Stockholms stad.

Avsnittet behandlar de olika motiv, drivkrafter, åtaganden och regelverk som ligger till grund för naturvården i Stockholms stad.

Läs mer: Varför naturvård?

En viktig förutsättning för att kunna utföra effektiv naturvårdande skötsel är att ha god kunskap om områdets naturliga förutsättningar och funktioner.

Läs mer: Ekologisk bakgrund

Vid skötselåtgärder är det viktigt att känna till människans roll i naturen, vilka för- och nackdelar som finns med mänsklig påverkan samt centrala ekologiska begrepp.

Läs mer: Människans relation till naturen

Kunskap om ekologiska begrepp och klassificeringar är viktigt för att naturvårdsarbetet ska bli effektivt. Kännedom om hur biologisk mångfald och naturvårdsarter värderas är exempel på faktorer som används för att göra prioriteringar i naturvården.

Läs mer: Att mäta och värdera naturen

Att veta om, när och hur ett naturområde bör skötas är några av de mest centrala frågeställningarna, inte minst i den stadsnära naturskötseln.

Läs mer: Naturvårdande skötsel

Avsnittet samlar information om praktiska hjälpmedel som kartor och digitala verktyg som kan användas för planering och prioritering av naturvårdsarbete.

Läs mer: Verktyg för planering och prioritering

En viktig del i bevarandet av biologisk mångfald är att formellt skydda områden från exploatering och andra typer av intrång och påverkan. De olika skyddsformena kan administreras och beslutas av olika svenska myndigheter eller inom EU. Graden av skydd varierar mellan de olika skyddsformerna liksom hur de ska skötas och vilken typ av markanvändning som får förekomma.

Läs mer: Skyddade områden

2020-06-04T16:28:08+02:00

Att bevara natur

Bevarande och förvaltning av naturområden och arter har under de senaste årtiondena fått allt större uppmärksamhet och betydelse, i takt med att allt fler naturområden tas i besittning för olika typer av exploatering.

2020-06-04T16:28:41+02:00

Att sköta natur

När värdefull natur blir alltmer fragmenterad menar många att det inte räcker att skydda områden från exploatering, utan att människan aktivt måste gå in med skötselåtgärder och restaurering för att upprätthålla livsmiljöer som annars skulle gå förlorade.

2019-06-01T17:21:23+02:00

Åtaganden och regelverk

Oavsett de underliggande utgångspunkterna så finns flera internationella åtaganden och nationella mål och regelverk för att motverka förlust av biologisk mångfald. Ett viktigt åtagande är konventionen för biologisk mångfald.

2019-09-22T16:45:24+02:00

Naturvård i Stockholms stad

Stockholms natur är unik på många sätt. Som sveriges största och snabbast växande storstadsregion är utrymmet för natur förstås begränsat men här finns också värden som är ovanliga i övriga landet.

2019-05-27T14:20:05+02:00

Ekosystemet

Ekosystemet är alla de organismer och den livsmiljö som finns inom ett visst område. Ett ekosystem kan grovt delas in i en levande, biotisk, del och en icke levande del, abiotisk.

2019-10-15T15:14:28+02:00

Ekologiska processer

Naturen och ekosystemen är inte statiska och oföränderliga. Ekologiska processer pågår kontinuerligt och gör att landskapet ständigt förändras.

2019-10-15T15:14:42+02:00

Tid och rum

För att förstå ett ekosystem, som en skog eller en våtmark, räcker det inte med att studera dessa under några år. Ofta har dessa ekosystem uppkommit och upprätthållits av processer som sträcker sig över tiotals eller hundratals år.

2019-10-15T12:11:28+02:00

Påverkan

På många ställen i världen är människans påverkan på ekosystemet genomgripande (Dirzo m. fl. 2014). I samband med omfattande exploatering med hårdgörande av stora ytor är den negativa effekten på ekosystemet och de arter som finns där uppenbara.

2019-06-01T18:05:01+02:00

Naturvärden

Alla geografiska områden som bidrar till biologisk mångfald kan sägas ha naturvärden. Hur högt ett områdes naturvärden skattas kan till exempel bero på områdets artrikedom, artsammansättning…

2019-09-22T18:54:00+02:00

Artbegrepp

Naturvårdsarter är ett samlingsbegrepp för arter som används inom naturvården; arter som är extra skyddsvärda, antingen genom att själva vara av särskild vikt eller genom att peka på att områden eller naturtyper är särskilt viktiga ur ett naturvårdsperspektiv.

2020-06-04T16:44:57+02:00

Målkonflikter

Naturområden i städer ska fylla många behov. På en relativt begränsad yta ska det skapas förutsättningar för både rekreation, klimatanpassningar, förbättrad luftkvalitet och biologisk mångfald.

2020-06-04T16:49:12+02:00

Kostnadseffektivitet

All naturvård har liksom de flesta andra verksamheter en begränsad budget. Även om det kan låta tråkigt och cyniskt är därför kostnadseffektivitet en viktig parameter.

2019-10-14T13:15:56+02:00