Bakgrund

Ramarna för den naturvårdande skötsel som utförs i Stockholms stad styrs av tillgången på olika biotoper och naturområden, behovet av bevarande av biologisk mångfald, behovet av rekreationsområden, vilka resurser som finns tillgängliga och ytterst av krav i lagstiftning och politiska åtaganden.

Olika biotoper har olika behov av skötsel. Behovet styrs till stor del av områdets naturgivna förutsättningar och de ekologiska processer som sker där. Vissa är bäst lämpade att lämnas till fri utveckling medan andra kräver återkommande skötselinsatser för att biologiska och rekreationella värden ska bevaras. I detta avsnitt presenteras orsaker och motiv till den naturvårdande skötseln, samt de olika skötselmässiga verktyg som används vid förvaltningen av naturområden i Stockholms stad.

Avsnittet behandlar de olika motiv, drivkrafter, åtaganden och regelverk som ligger till grund för naturvården i Stockholms stad.

Läs mer: Varför naturvård?

En viktig förutsättning för att kunna utföra effektiv naturvårdande skötsel är att ha god kunskap om områdets naturliga förutsättningar och funktioner.

Läs mer: Ekologisk bakgrund

Vid skötselåtgärder är det viktigt att känna till människans roll i naturen, vilka för- och nackdelar som finns med mänsklig påverkan samt centrala ekologiska begrepp.

Läs mer: Människans relation till naturen

Kunskap om ekologiska begrepp och klassificeringar är viktigt för att naturvårdsarbetet ska bli effektivt. Kännedom om hur biologisk mångfald och naturvårdsarter värderas är exempel på faktorer som används för att göra prioriteringar i naturvården.

Läs mer: Att mäta och värdera naturen