Odlingslandskapet

Stockholms omgivningar var under lång tid ett kulturlandskap som mycket starkt präglades av bete, slåtter och åkerbruk. Kreatur betade i hagarna, hö samlades in till vinterfoder i kungsladugårdarna och dagligen gick foror in till det kungliga slottet med råvaror.

Kulturlandskapet skapade förutsättningar för ett rikt växt- och djurliv som idag är ovanligt, då det öppna odlingslandskapet har blivit ovanligt. Det hävdade landskapet har en artrik flora men det öppna landskapet innebär också solexponering av träd och död ved som skapar speciella förutsättningar för många insekter.

Här följer en kort beskrivning av olika naturtyper i odlingslandskapet.