Skog

Inom Stockholms stad finns flera olika skogstyper som behöver skötas på olika sätt för att bibehålla de naturvärden man vill bevara. Ibland kan skötseln innebära fri utveckling, ibland naturvårdande skötselåtgärder eller skötsel för rekreation och trygghet. Miljöförvaltningen rekommenderar att alla störande skötselåtgärder generellt bör undvikas under perioden 1 april till 15 juli med hänsyn till fåglars häckningsperiod. Här beskrivs olika skogsbiotoper med tillhörande skötselförslag.

Flera typer av tall- och granskogar förekommer i Stockholm, från torr hällmarkstallskog till fuktiga granskogar. Skogstyperna karakteriseras av olika egenskaper och kvalitéer och kräver därför också olika typer av skötselåtgärder.

Läs mer: Barrskog

Lövskogar är ofta värdefulla miljöer för många olika arter av djur och växter. Här presenteras flera av de viktiga lövskogsmiljöer som finns i Stockholm, från öppna ekhagar till lummiga lövskogsdungar och blöta alkärr.

Läs mer: Lövskog

Fler andra typer av speciella skogsmiljöer förekommer i Stockholm. Dessa är ofta mindre områden med speciella egenskaper som finns insprängda i den övriga skogen och som kräver särskild hänsyn.

Läs mer: Andra skogsbiotoper

Små, avgränsade områden eller objekt med speciella naturvärden är värdefulla inslag i landskapet som erbjuder variation, men som också är viktiga miljöer för olika arter. Enskilda jätteträd och död ved är exempel på såna miljöer.

Läs mer: Småmiljöer i skogen

2020-09-16T16:51:05+02:00