Skog

Inom Stockholms stad finns flera olika skogstyper som behöver skötas på olika sätt för att bibehålla de naturvärden man vill bevara. Ibland kan skötseln innebära fri utveckling, ibland naturvårdande skötselåtgärder eller skötsel för rekreation och trygghet. Miljöförvaltningen rekommenderar att alla störande skötselåtgärder generellt bör undvikas under perioden 1 april till 15 juli med hänsyn till fåglars häckningsperiod. Här beskrivs olika skogsbiotoper med tillhörande skötselförslag.