Skog

Inom Stockholms stad finns flera olika skogstyper som behöver skötas på olika sätt för att bibehålla de naturvärden man vill bevara. Ibland kan skötseln innebära fri utveckling, ibland naturvårdande skötselåtgärder eller skötsel för rekreation och trygghet. Miljöförvaltningen rekommenderar att alla störande skötselåtgärder generellt bör undvikas under perioden 1 april till 15 juli med hänsyn till fåglars häckningsperiod. Här beskrivs olika skogsbiotoper med tillhörande skötselförslag.

Flera typer av tall- och granskogar förekommer i Stockholm, från torr hällmarkstallskog till fuktiga granskogar. Skogstyperna karakteriseras av olika egenskaper och kvalitéer och kräver därför också olika typer av skötselåtgärder.

Läs mer: Barrskog

Lövskogar är ofta värdefulla miljöer för många olika arter av djur och växter. Här presenteras flera av de viktiga lövskogsmiljöer som finns i Stockholm, från öppna ekhagar till lummiga lövskogsdungar och blöta alkärr.

Läs mer: Lövskog

Fler andra typer av speciella skogsmiljöer förekommer i Stockholm. Dessa är ofta mindre områden med speciella egenskaper som finns insprängda i den övriga skogen och som kräver särskild hänsyn.

Läs mer: Andra skogsbiotoper

Små, avgränsade områden eller objekt med speciella naturvärden är värdefulla inslag i landskapet som erbjuder variation, men som också är viktiga miljöer för olika arter. Enskilda jätteträd och död ved är exempel på såna miljöer.

Läs mer: Småmiljöer i skogen

2020-09-16T16:51:05+02:00

Tallskog på frisk mark

På moränmarker nära storstäder brukar tallen vara det dominerande trädslaget. Anledningen till detta är troligen att man i skötseln gynnat tall före gran för att tallskogar upplevs som mer strövvänliga än de lite mörkare granskogarna.

2019-05-23T18:54:00+02:00

Hällmarkstallskog

Naturtypen förekommer på hällmarker med tunt eller obefintligt jordlager där den skogliga tillväxten är långsam. Träden som växer här brukar man därför kalla senvuxna.

2019-05-27T14:06:38+02:00

Blåbärsgranskog

Blåbärsgranskog är den vanligaste skogstypen i Sverige men är ganska ovanlig i Stockholm, särskilt i de centrumnära områdena. Denna produktiva barrskogstyp förekommer på friska moränjordar.

2020-06-04T17:13:24+02:00

Örtrika barr- och blandskogar

Förekommer oftast i låglänta områden med kalkrika, finkorniga jordar med god vattentillgång. Lågvuxna örter dominerar det artrika fältskiktet.

2019-05-23T18:58:46+02:00

Gräsrika barr- och blandskogar

Förekommer oftast i låglänta moränmarker. Gräs dominerar det ibland artrika fältskiktet. Gran dominerar i regel trädskiktet men inblandningen av olika lövträdsarter är ofta stort.

2020-06-04T09:54:51+02:00

Ekmiljö

Ekarna är livsmiljö för över 1000 olika arter i Sverige. Framför allt rör det sig om vedlevande insekter, lavar, svampar och mossor, men hålekarna är även livsmiljö för fåglar, fladdermöss och andra däggdjur.

2020-06-04T17:15:55+02:00

Ekhagar

Ekhagar och före detta ekhagar som numera blivit skog har i Stockholm en unikt rik förekomst. Naturtypen är ovanlig i övriga delar av landet.

2019-05-23T19:04:50+02:00

Ädellövskog

En sluten lövskog av mycket varierande utseende som känns igen på de ädla lövträden ek, alm, ask, lönn och lind, som förekommer i varierande omfattning.

2019-05-23T19:06:51+02:00

Alkärr

Skogstypen finns i hela södra och mellersta Sverige men är idag sällsynt och täcker liten areal. Alkärren är ovanliga i Stockholm då de flesta är påverkade av dikning.

2020-06-04T17:18:01+02:00

Bergsbranter

Skogens karaktär ändras oftast gradvis uppåt i en brant. De övre delarna har ofta varit svåråtkomliga varför skogen där är gammal och orörd.

2020-06-04T17:19:18+02:00

Skogsbryn

Kantzonen mellan skogspartier och öppna marker i odlingslandskapet kallas för skogsbryn. Dessa varierar i utseende men kan ha en stor artrikedom.

2019-05-23T19:10:39+02:00

Gamla träd

Gamla träd utgör en miljö som är ovanlig. Vad som räknas som gammalt är olika för olika arter. Granarna börjar bli gamla vid ca 100 års ålder, tallar och ekar vid 150 etc.

2020-06-04T17:22:12+02:00

Bergsstup och lodytor

Bergsstup i skogsmiljö utgör en livsmiljö för många specialiserade växt- och djurarter. Det är främst olika skyddsvärda mossarter och landsnäckor som man finner i bergsbranterna.