Urban natur

I stadsmiljö finns grönområden och miljöer som är starkt präglade av mänsklig aktivitet, exempelvis parker, vägkanter och banvallar. Dessa miljöer är förknippade med sina egna speciella naturvärden som är viktiga att hantera och bevara. Den stora utbredningen av sådana områden i Stockholm innebär att de har blivit viktiga tillflyktsorter för en rad arter som är beroende av dessa förhållanden, några av dessa har sin svenska huvudutbredning i Stockholm.

2019-10-15T15:09:24+02:00