Vatten

Vattenmiljöer utgör en nyckelroll i många ekosystem. Miljön är ofta artrik och ger hem åt många insekter, groddjur och fåglar. Vissa typer av vattenmiljöer, bland annat strandängar och groddammar, behöver aktiv skötsel för att naturvärdena ska bevaras. Här presenteras olika förekommande vattenmiljöer och deras respektive skötselbehov.

2020-06-04T10:02:56+02:00

Groddammar

Det är önskvärt att i dessa utpekade dammar ha en mångfald av växter i vattnet och i strandzonen, vilket ökar variationen av livsmiljöer generellt. Men på sikt kan dammen komma att växa igen,

2020-06-04T10:03:38+02:00

Strandzon

Begreppet strand avser zonen på land och i vatten längs med sjöar, hav och vattendrag. Begreppet brukar omfatta ett större område än själva strandlinjen, som ligger där vattnet fluktuerar mellan lågvatten och högvatten.

2019-05-23T19:47:32+02:00

Strandängar

Strandängar påträffas i anslutning till sjöar, vattendrag och havsstränder. Normalt sett saknas träd helt. I buskskiktet kan enstaka videbuskar förekomma.

2019-10-15T15:02:39+02:00

Strandskogar

Utmed sjöar och vattendrag utvecklas en zonering som beror på de återkommande översvämningar som strandzonen utsätts för.

2019-05-23T19:48:25+02:00

Bäckdalar och raviner

Raviner bildas genom att vatten genom århundraden ätit sig igenom sten, grus eller lösa jordlager, varvid mer eller mindre branta sluttningar och översilningsmarker uppkommit.