Tallskog på frisk mark

2020-09-16T16:51:05+02:00

På moränmarker nära storstäder brukar tallen vara det dominerande trädslaget. Anledningen till detta är troligen att man i skötseln gynnat tall före gran för att tallskogar upplevs som mer strövvänliga än de lite mörkare granskogarna.

Hällmarkstallskog

2019-05-23T18:54:00+02:00

Naturtypen förekommer på hällmarker med tunt eller obefintligt jordlager där den skogliga tillväxten är långsam. Träden som växer här brukar man därför kalla senvuxna.

Blåbärsgranskog

2019-05-27T14:06:38+02:00

Blåbärsgranskog är den vanligaste skogstypen i Sverige men är ganska ovanlig i Stockholm, särskilt i de centrumnära områdena. Denna produktiva barrskogstyp förekommer på friska moränjordar.

Örtrika barr- och blandskogar

2020-06-04T17:13:24+02:00

Förekommer oftast i låglänta områden med kalkrika, finkorniga jordar med god vattentillgång. Lågvuxna örter dominerar det artrika fältskiktet.