Ekmiljö

2020-06-04T09:54:51+02:00

Ekarna är livsmiljö för över 1000 olika arter i Sverige. Framför allt rör det sig om vedlevande insekter, lavar, svampar och mossor, men hålekarna är även livsmiljö för fåglar, fladdermöss och andra däggdjur.

Ekhagar

2020-06-04T17:15:55+02:00

Ekhagar och före detta ekhagar som numera blivit skog har i Stockholm en unikt rik förekomst. Naturtypen är ovanlig i övriga delar av landet.

Ädellövskog

2019-05-23T19:04:50+02:00

En sluten lövskog av mycket varierande utseende som känns igen på de ädla lövträden ek, alm, ask, lönn och lind, som förekommer i varierande omfattning.

Alkärr

2019-05-23T19:06:51+02:00

Skogstypen finns i hela södra och mellersta Sverige men är idag sällsynt och täcker liten areal. Alkärren är ovanliga i Stockholm då de flesta är påverkade av dikning.

Till toppen