Påverkan

2019-10-15T12:11:28+02:00

På många ställen i världen är människans påverkan på ekosystemet genomgripande (Dirzo m. fl. 2014). I samband med omfattande exploatering med hårdgörande av stora ytor är den negativa effekten på ekosystemet och de arter som finns där uppenbara.

Naturvärden

2019-06-01T18:05:01+02:00

Alla geografiska områden som bidrar till biologisk mångfald kan sägas ha naturvärden. Hur högt ett områdes naturvärden skattas kan till exempel bero på områdets artrikedom, artsammansättning…