Odlingslandskapet

Hem/Biotoper/Odlingslandskapet

Torrängar

2019-05-23T19:57:48+02:00

Naturtypen återfinns på torra sandiga eller moiga-mjäliga-moränjordar, ofta som ljusöppna och solexponerade syd-västvända mindre kullar i betesmarker eller åkerholmar.

Björkhagar

2019-05-23T19:57:55+02:00

Björkhagar är den vanligaste av de naturliga trädbevuxna betesmarkerna på moränjordar. Ofta ingår i hagmarkerna också partier av gammal vall eller åker som numera betas.

Mer om slåtterängar

2020-06-04T17:28:51+02:00

Den friska ängen hade ofta ett mycket variationsrikt utseende med glest stående lövträd och buskar. Marken är täckt av en relativt högvuxen gräsvegetation med stort örtinslag.

Igenväxta kulturmarker

2020-06-04T17:29:48+02:00

När betes-, ängs- och åkermark lämnas utan hävd växer det förr eller senare igen till skog. De igenväxande kulturmarkerna är av mycket skiftande karaktär beroende på tidigare skötsel och graden av igenväxning.

Till toppen