Torrängar

2019-05-23T19:57:48+02:00

Naturtypen återfinns på torra sandiga eller moiga-mjäliga-moränjordar, ofta som ljusöppna och solexponerade syd-västvända mindre kullar i betesmarker eller åkerholmar.

Björkhagar

2019-05-23T19:57:55+02:00

Björkhagar är den vanligaste av de naturliga trädbevuxna betesmarkerna på moränjordar. Ofta ingår i hagmarkerna också partier av gammal vall eller åker som numera betas.

Mer om slåtterängar

2020-06-04T17:28:51+02:00

Den friska ängen hade ofta ett mycket variationsrikt utseende med glest stående lövträd och buskar. Marken är täckt av en relativt högvuxen gräsvegetation med stort örtinslag.

Igenväxta kulturmarker

2020-06-04T17:29:48+02:00

När betes-, ängs- och åkermark lämnas utan hävd växer det förr eller senare igen till skog. De igenväxande kulturmarkerna är av mycket skiftande karaktär beroende på tidigare skötsel och graden av igenväxning.