Prioriterade habitat

Hem/Prioriterade habitat

Ekmiljö

2020-06-04T09:54:51+02:00

Ekarna är livsmiljö för över 1000 olika arter i Sverige. Framför allt rör det sig om vedlevande insekter, lavar, svampar och mossor, men hålekarna är även livsmiljö för fåglar, fladdermöss och andra däggdjur.

Död ved

2020-06-04T17:20:17+02:00

För en mängd olika arter och artgrupper är den döda veden livsviktig. Variationen är stor, allt från stående nydöda träd till liggande död ved (lågor) som är kraftigt nedbruten.

Till toppen