Natura 2000

2020-06-04T16:52:46+02:00

Natura 2000 är EUs ramverk för att skydda och bevara arter och habitat. Ett Natura 2000 område har arter eller naturtyper som är särskilt skyddsvärda ur ett europeiskt perspektiv.

Naturreservat

2019-06-01T17:56:38+02:00

Naturreservat beslutas av länsstyrelsen eller kommunen med stöd av miljöbalken. Totalt finns nära 5000 naturreservat i Sverige, vilket utgör den största andelen skyddad natur i Sverige.

Kulturreservat

2019-05-23T18:33:19+02:00

Även kulturreservat bildas med stöd av miljöbalken, i syfte att vårda och bevara värdefulla kulturpräglade landskap.

Biotopskydd

2019-05-23T18:33:37+02:00

Biotopskydd kan gälla för områden som anses vara livsmiljöer för hotade djur- och växtarter eller som av annan orsak är särskilt skyddsvärda.

Naturminne

2019-05-23T18:34:36+02:00

Ett naturminne kan vara särskilda naturobjekt, exempelvis träd, flyttblock eller andra punktobjekt med en yta mindre än en hektar.

Till toppen