Natura 2000

2020-06-04T16:52:46+02:00

Natura 2000 är EUs ramverk för att skydda och bevara arter och habitat. Ett Natura 2000 område har arter eller naturtyper som är särskilt skyddsvärda ur ett europeiskt perspektiv.

Naturreservat

2019-06-01T17:56:38+02:00

Naturreservat beslutas av länsstyrelsen eller kommunen med stöd av miljöbalken. Totalt finns nära 5000 naturreservat i Sverige, vilket utgör den största andelen skyddad natur i Sverige.