Att bevara natur

2020-06-04T16:28:08+02:00

Bevarande och förvaltning av naturområden och arter har under de senaste årtiondena fått allt större uppmärksamhet och betydelse, i takt med att allt fler naturområden tas i besittning för olika typer av exploatering.

Att sköta natur

2020-06-04T16:28:41+02:00

När värdefull natur blir alltmer fragmenterad menar många att det inte räcker att skydda områden från exploatering, utan att människan aktivt måste gå in med skötselåtgärder och restaurering för att upprätthålla livsmiljöer som annars skulle gå förlorade.

Åtaganden och regelverk

2019-06-01T17:21:23+02:00

Oavsett de underliggande utgångspunkterna så finns flera internationella åtaganden och nationella mål och regelverk för att motverka förlust av biologisk mångfald. Ett viktigt åtagande är konventionen för biologisk mångfald.

Naturvård i Stockholms stad

2019-09-22T16:45:24+02:00

Stockholms natur är unik på många sätt. Som sveriges största och snabbast växande storstadsregion är utrymmet för natur förstås begränsat men här finns också värden som är ovanliga i övriga landet.