Groddammar

2020-06-04T10:02:56+02:00

Det är önskvärt att i dessa utpekade dammar ha en mångfald av växter i vattnet och i strandzonen, vilket ökar variationen av livsmiljöer generellt. Men på sikt kan dammen komma att växa igen,

Strandzon

2020-06-04T10:03:38+02:00

Begreppet strand avser zonen på land och i vatten längs med sjöar, hav och vattendrag. Begreppet brukar omfatta ett större område än själva strandlinjen, som ligger där vattnet fluktuerar mellan lågvatten och högvatten.

Strandängar

2019-05-23T19:47:32+02:00

Strandängar påträffas i anslutning till sjöar, vattendrag och havsstränder. Normalt sett saknas träd helt. I buskskiktet kan enstaka videbuskar förekomma.

Strandskogar

2019-10-15T15:02:39+02:00

Utmed sjöar och vattendrag utvecklas en zonering som beror på de återkommande översvämningar som strandzonen utsätts för.

Bäckdalar och raviner

2019-05-23T19:48:25+02:00

Raviner bildas genom att vatten genom århundraden ätit sig igenom sten, grus eller lösa jordlager, varvid mer eller mindre branta sluttningar och översilningsmarker uppkommit.