Vattenarbete

Hem/Metoder/Vattenarbete

Sjöar

2020-06-04T17:40:53+02:00

Man delar ofta upp sjöar beroende på deras innehåll av närsalter, dvs. om de är näringsfattiga (oligotrofa), ”mittemellan” (mesotrofa) eller näringsrika (eutrofa).

Våtmarker

2019-05-23T20:40:07+02:00

”Våtmarker” är ett vitt begrepp som kan innefatta såväl trädbevuxna våtmarker i skog (kärr, mosse) som öppna miljöer.

Dammar

2019-09-22T13:25:54+02:00

Dammar är särskilt viktiga för groddjur som behöver fiskfria vatten under sin lek och äggläggningstid. Stockholms samtliga groddjur är idag hårt trängda av brist på småvatten och biotopförsämring.

Rinnande vatten

2019-05-23T20:40:22+02:00

Många djur använder vattendrag och dess stränder som spridningsvägar i landskapet. Såväl för strandlevande djur som djuren i vattendraget är en sammanhållen och ej fragmenterad strandzon av stor vikt.

Till toppen