ESBO

2019-06-01T17:44:24+02:00

Ekologiskt särskilt betydelsefulla områden (ESBO). Signalkarta avsedd för skala 1:30 000. Kartskiktet kan ses internt i webbportalen Miljödata under Naturvärden.

Andra kartskikt

2019-06-04T11:54:04+02:00

Biotopkartan – Kommuntäckande kartering av naturtyper (Miljöförvaltningen 2009). Habitatnätverk för groddjur, eklevande arter och barrskogsarter. Ekdatabasen visar värdefulla ekmiljöer och jätte-ekar i Stockholms stad.