Projektbeskrivning

Alkärr

Skogstypen finns i hela södra och mellersta Sverige men är idag sällsynt och täcker liten areal. Alkärren är ovanliga i Stockholm då de flesta är påverkade av dikning. Förekommer i terrängsvackor med högt grundvattenstånd, i näringsrik miljö. Oftast kärrtorvbildning och mer eller mindre stillastående vatten. Alen är vanligaste trädslaget. Enstaka björkar och granar kan förekomma. Träden står ofta på tydliga, i regel mossbeklädda, socklar, som är ett viktigt substrat för andra arter. Markvegetationen domineras av mossor och högvuxna örter.

Typiska djur och växter

Växter: Klibbal, glasbjörk, topplösa, missne, högvuxna ormbunksarter som exempelvis majbräken, samt en lång rad olika mossor.

Fåglar: Skogssnäppa, grönsångare, stjärtmes, grönsiska, entita.

Skyddsvärda arter

Växter: luftfuktighetskrävande lavar och mossor, springkorn, missne, korallrot.

Djur: mindre hackspett, mindre flugsnappare, järpe, morkulla, groddjur, snok, insektsarter knutna till gamla ihåliga alar.

Övriga indikatorarter för höga värden: Skriftlav (Graphis scripta).

Kulturpåverkan

Alskogarna hade tidigare en mycket större utbredning i landet men har dikats ut och använts som åker-, slåtter- eller betesmarker. Skogen utnyttjades också för lövtäkt s. k. skottskogsbruk. Idag fortsätter utdikningen av kärren och de omvandlas då till barrskog.

Värden

De opåverkade alkärren har höga naturvärden och är en sällsynt miljö med rik biologisk mångfald knuten till gamla träd, vattensamlingar och alarnas socklar. Alkärren är också viktiga för viltet. Dikade alkärr har normalt lägre naturvärden.

Slitagekänslighet

Alkärr är känsliga för slitage.

Skötsel

  • Alkärr bör helst lämnas för fri utveckling.
  • Undvik dikning helt (även skyddsdikning) och fyll helst igen befintliga diken.
  • Rådfråga alltid ekologiskt kunnig personal inom kommunen innan eventuella åtgärder företas.
  • Stigdragning bör ske med hjälp av spänger för att minska slitageskador.
  • Undvik helt körning med terrängfordon i kärren.

Målbild

  • Alar med socklar och förekomst av öppna vattenspeglar nästan året runt.
  • Gamla och döda träd