Projektbeskrivning

Bergsbranter

Skogens karaktär ändras oftast gradvis uppåt i en brant. De övre delarna har ofta varit svåråtkomliga varför skogen där är gammal och orörd. Ofta finns ett stort inslag av lövträd på grund av gynnsamt lokalklimat. Ibland förekommer markvattenrörelser i de översta marklagren, vilket också gynnar lövträdsarter. Vid sydvända bergbranter förekommer en rad värmekrävande växt- och djurarter och det är vanligt med inslag av ädellövträd. Bergbranter är relativt ovanliga i Stockholm men förekommer här och var på Södertörn.

Typiska djur och växter

Träd och buskar: Tall, asp, sälg, ask, lind, ek, lönn och hassel.

Markvegetation: Är nästan alltid mycket artrik och brukar hysa en stor del örter, gräs och ormbunkar. Artuppsättningen varierar stort, påfallande ofta påträffas trollruva. Både klippbranter och trädstammar brukar vara klädda med en mycket artrik moss- och lavflora.

Fåglar: Korp, nötkråka, hackspettar, hålhäckande småfåglar.

Skyddsvärda arter

Växter: Det finns ett flertal växtarter som har sin huvudutbredning i rasbranterna. De viktigaste skyddsvärda arterna som är bundna till denna miljö i Stockholm är lundbräsma, myskmadra och vippärt. Ras- och blockbranter utgör en av de mest intressanta miljöerna för den lägre floran. Särskilt intressanta är branter med senvuxna gamla ädla lövträd.

Djur: Sällsynta vedinsekter, snäckor, fjärilar och spindlar som finns i rasbranterna är ofta knutna till speciella örter och buskar som finns i miljön. Hasselsnok är en ormart som kan finnas i sydvända rasbranter. Även nötkråkan som är rödlistad (NT) är skyddsvärd.

Kulturpåverkan

Den lövskogsrika miljön är unik då den ofta inte betats så hårt, varför beteskänsliga växtarter kan ha en växtplats här. Skogsbruk har sällan bedrivits rationellt.

Värden

Rasbranterna har ofta stora naturvärden i form av skyddsvärd och sällsynt flora och fauna. Dessutom finns stora estetiska värden.

Skötsel

  • Rasbranter med höga naturvärden bör lämnas för fri utveckling
  • Rådfråga alltid ekologisk kunnig personal inom kommunen innan åtgärder