Projektbeskrivning

Dammar

Dammar är särskilt viktiga för groddjur (grodor, paddor och salamandrar) som behöver fiskfria vatten under sin lek och äggläggningstid. Stockholms samtliga groddjur är idag hårt trängda av brist på småvatten och biotopförsämring. Ofta rör sig groddjuren mellan olika områden för att söka föda, leka, eller övervintra. För sina vandringar är de beroende av fuktiga vandringsstråk som bäckar, diken, buskmarker och skogsmiljöer. Viktiga skötselmetoder vad gäller dammar är:

– Röjning av vegetation. Södra sidan av en damm bör hållas öppen och solig, för att vattnet lätt skall kunna värmas upp. Detta är särskilt viktigt under våren. Mot norr bör man ha en skyddande bård av träd, men man bör undvika barrträd, samt att träden står så nära att alla löv hamnar i vattnet och ruttnar där.

– Se till att hålla stränderna grunda och svagt sluttande så att groddjuren lätt kan ta sig upp och ned ur vattnet. Vattentemperaturen ökar även snabbt på våren.

– Skötsel bör helst ske på hösten för att störa dammens invånare så litet som möjligt.

– Inplantering av fisk och kräftor i dammar för groddjur är inte lämpligt, utan bör göras i separata dammar. Fisk som tagit sig in i groddammar kan behöva tas bort.