Projektbeskrivning

Prioriterade habitat

Inom Stockholms stad finns flera speciella och prioriterade miljöer för naturvårdande skötsel som äldre ek- och tallmiljöer, ängar och strandmiljöer. Texterna är framtagna under arbetet med prioriteringsstödet för naturvårdande skötsel. De inkluderar både beskrivning av syftet med skötseln, samt förklaringar av specifika begrepp som används i prioriteringsstödet. Klicka på länken under för att komma till sidan där alla prioriterade habitat är samlade.

ALLA PRIORITERADE HABITAT

Ek – enskilda jätteträd

Varför skötas?

Eken kräver mycket ljus för att trivas vilket man ser hos jätteekarna i framförallt odlingslandskapet. Gamla ihåliga ekar utgör livsmiljö för en stor mängd andra arter av växter och djur. Genom sin storlek erbjuder de ett stort antal småmiljöer – med olika förutsättningar. På den fåriga barken växer många lavarter, och i den döda veden lever olika svampar och mängder av vedinsekter, främst skalbaggar. Fåglar som skogsduva och kattuggla, liksom olika fladdermöss, hör också till hålekarnas innevånare. Genom att eken står kvar så länge sedan den börjat murkna invändigt, har den särskilt stor betydelse. För att kunna växa till och bli en jätteek krävs dock gott om sol. Även största delen (uppemot 90 %) av arterna knutna till ekar har höga krav på solbelysning och många arter kräver även vindskydd, intilliggande blommande buskage och örter. Det ställs därför höga krav på lämplig skötsel av jätteekerna.

De naturvärdesklasser som anges i prioriteringsverktyget bygger på bedömningarna i stadens Ekdatabas av ekarnas storlek, hålstadium, påträffade skyddsvärda arter m.m. Det bör poängteras att alla jätteekar (> 80 cm i brösthöjd för solitärekar och >100 cm inne i bestånd) i Ekdatabasen har ett mycket högt naturvärde och bör bevaras, även om klassningen kan variera i de enskilda fallen beroende på hålstadium m.m. Ihåliga träd kan ha ett sådant värde även om de inte uppnått jätteträdens dimensioner.

Skötselbegrepp

  • Friställning – Grova vidkroniga ekar (solitärträd och hamlade/beskurna träd) som en gång stått öppet, men som nu står igenväxta, bör friställas genom röjning av omgärdande igenväxningsvegetation. En tumregel är att solitärträd ska ha sina kronor fria, med minst 5 meter till närmaste träd så att stammarna blir solexponerade.
  • Skyddsvärda arter – I prioriteringsstödet finns skyddsvärda arter inlagda för stadens prioriterade skötselytor.

Målbild för ’Ek – enskilda jätteträd’. Friställning med en fri yta på fem meter utanför kronans gräns säkrar att ekens krona kan hålla sin vitalitet och ger en solbelyst stam. Illustration: Karl Jilg

Målbild

Eken har goda förutsättningar för att växa och breda ut sig då den är fristående och konkurrens om ljus och utrymme i krontaket inte är ett hot. Den döda veden som skapas och faller till marken ligger kvar som ett viktigt substrat för flera arter. Träd med mulmbildning har förutsättningar för denna att vidareutvecklas. I närheten av eken finns buskage, träd och trädgrupper som bryter vinden och hjälper till att skapa ett mindre vindutsatt läge.