Projektbeskrivning

Restaurering av betesmarker

Om bete skall sättas igång i ett område som varit obetat under lång tid kan det finnas ett tjockt lager förna och många tuvor som gör att det är svårt för betesdjuren att komma åt det spirande gräset. Detta gäller främst på friska och fuktiga marker där produktionen är hög. Olika restaureringsåtgärder kan då vara lämpliga för att snabbare få ett bra resultat av betet. Att bränna av förnan tidigt på våren är en effektiv metod att snabbt förbättra betesmarken. På strandängar som har en starkt trivialiserad flora (slåtter- och betesgynnade arter är försvunna) kan man använda slaghack för att få ner tuvor och samla upp förnan. Restaureringsåtgärder är sällan absolut nödvändiga. Nyttan av restaureringsåtgärder är i första hand att det går snabbare att nå ett bra resultat. Med ett effektivt bete når man samma resultat utan restaurerande åtgärder, men det tar ett par år längre.