Projektbeskrivning

Rinnande vatten

Många djur, såväl stora som små, använder vattendrag och dess stränder som spridningsvägar i landskapet. Såväl för strandlevande djur som djuren i vattendraget är en sammanhållen och ej fragmenterad strandzon av stor vikt.

– Träd längs vattendrag är betydelsefulla både för att beskugga vattendraget och för att tillföra växtdelar och annat material som innebär föda och livsmiljöer för vattenlevande organismer. Det är därför viktigt att inte röja bort för mycket träd längs ett vattendrag, utan att göra det selektivt. Man ska också lämna en vegetationstäckt, oplöjd, skyddsbård mot bäcken, om markerna runtomkring består av jordbruksmark som plöjs.

– Skötsel av vattendraget. Viktiga faktorer i ett levande och biologiskt rikt vattendrag är jämn vattentillgång under hela året – minimivattenflöde måste hållas, variation med ömsom fall ömsom lugna partier, tillgång till sten och grus.