Projektbeskrivning

Strandskogar

Utmed sjöar och vattendrag utvecklas en zonering som beror på de återkommande översvämningar som strandzonen utsätts för. Strandzonen var tidigare ofta hävdad och den varierar därför ofta mycket i utseende beroende på vilket stadium av igenväxning den befinner sig i. En välutbildad strandzonering kan se ut på följande vis (från land till vatten)

Friska skogstyper – alstrandskog – sälg och videsnår – våtmark med kaveldun och örter – vassbälte.

Gammal orörd strandskog är en ovanlig miljö i Sverige. En gammal uppväxt strandskog domineras ofta av olika lövskogsarter. Skogen är ofta flerskiktad och olikåldrig.

Typiska djur och växter

Träd och buskar: Asp, björk, klibb- och gråal, hägg, sälg och videarter.

Markvegetation: Kabbeleka, älgört, grenrör och videört.

Fåglar och djur: Bäver, groddjur, snok, stjärtmes, entita, näktergal, rosenfink och grönsiska.

Kulturpåverkan

Den näringsrika miljön närmast stränderna har tidigare oftast betats eller slåttrats. Idag omförs strandskogarna genom plantering, reglering av vattenståndsvariation och utdikning ofta till barrdominerad skog.

Värden

Stora naturvetenskapliga värden genom en varierad miljö med ett stort antal arter och en skyddsvärd flora och fauna, samt genom sin stora betydelse för viltet. Estetiska och pedagogiska värden. Naturvärdena förhöjs med graden av orördhet. Många arter är knutna till gamla ihåliga alar som livsmiljö.

Skyddsvärda arter

Djurliv: Fiskgjuse, mindre hackspett, näktergal, morkulla, mindre flugsnappare, stjärtmes.

Växter: Korallrot, springkorn, missne, strandskräppa.

Slitagekänslighet

Naturtypen är slitagekänslig

Skötsel

  • Strandskogar lämnas huvudsakligen för fri utveckling. Vid igenväxning av gran (till följd av förändrade vattenförhållanden) kan en viss röjning vara lämplig.
  • Eftersträva naturligt vattenstånd i sjöar och vattendrag samt undvik dikning.

Målbild

  • Flerskiktad oftast blöt och svämpåverkad skog med sockelbildning.
  • Domineras av lövträd, oftast med rik förekomst av död ved.