Ängsskötsel

Ängsmarkerna upptog förr en mycket stor del av jordbrukslandskapet. Det var i ängarna man skördade vinterfoder till kreaturen som i sin tur gav gödsel till åkerbruket. Därav uttrycket ”äng är åkers moder”. Ängsbruket som uppstod vid tiden kring Kristi födelse och som varade långt in på 1900-talet skapade en fantastisk biologisk mångfald som idag i stort sett är borta. Enstaka ängar har bevarats och på en del platser finns ängsstrukturen bevarad i form av gamla träd och rester efter den hävdberoende slåtterfloran. På sådana platser kan det vara möjligt att restaurera ängsmarken och återuppta hävden.