Bete

Betet präglade förr hela landskapet då så gott som alla marker nyttjades för betesdrift. Betet skapade en öppenhet i landskapet som nu i stor utsträckning är försvunnen. Beteshävden gynnar små och konkurrenssvaga örter och innebär därmed ökad biologisk mångfald. Många insekter lever i djurens dynga och är därmed beroende av betesdjuren. I dagsläget är igångsättning av bete ett av de effektivaste sätten att skapa och upprätthålla ett biologiskt rikt landskap. I Stockholm har dock möjligheterna till skötsel med hjälp av betesdjur minskat på grund av konflikt med andra intressen.