Odlingslandskapet

De mest skötselintensiva områdena utgörs av öppna marker som exempelvis betesmarker och ängar som kräver årlig skötsel för att de känsligaste arterna ska ha en chans att överleva. Flera olika skötselmetoder kan användas, vilken som är mest lämplig beror på områdets egenskaper och status.

Här presenteras flera av de vanligare skötselalternativen och metoderna som används i Stockholms naturområden.

Bete
Ängsmarker
Gräsmarker
2019-05-23T20:13:44+02:00

Val av betesdjur

Nötkreatur biter av gräset mycket jämnt och liknar på detta sätt en gräsklippare. Djur av mjölkras kan vara lite mer kräsna än köttdjur och kan vilja undvika mindre smakliga växter som älggräs och brännässlor.

2019-05-23T20:13:51+02:00

Tidigt betessläpp

Särskilt när bete skall sättas igång i ett område som inte har betats på länge är det viktigt att betesdjuren släpps in så tidigt som möjligt på säsongen, d v s redan i början av maj, eller så fort det finns något grönt att beta.

2019-10-15T15:10:17+02:00

Betestryck

Det är svårt att veta exakt hur många djur eller hur långvarigt bete som bäst gynnar den biologiska mångfalden i en viss beteshage.

2020-02-26T14:52:20+01:00

Restaurering av betesmarker

Om bete skall sättas igång i ett område som varit obetat under lång tid kan det finnas ett tjockt lager förna och många tuvor som gör att det är svårt för betesdjuren att komma åt det spirande gräset.

2019-05-23T20:16:01+02:00