Skog

Skogsområdena i Stockholm har brukats under lång tid, kanske främst för skogsbete och vedhuggning. Det historiska brukandet skapade förutsättningar för en unik biologisk mångfald som idag blivit ovanligare. Genom skötsel kan vi bevara, restaurera och förstärka dessa värden. Ofta behövs kontinuerlig skötsel med varierande omfattning för att på sikt bevara naturvärden. Det är viktigt att metoderna anpassas efter de naturvärden som ska gynnas, om de ska inriktas mot enskilda träd eller omfatta hela bestånd. Generellt bör skötselåtgärder undvikas under perioden 1 april till 31 juli för att inte störa häckande fåglar.

Beståndsskötsel
Enskilda träd
Död ved
2020-06-04T18:52:12+02:00

Gallring och avverkning

Ofta innebär naturvårdande skötsel att stora träd behöver tas ner. Det kan handla om en mindre andel av träden, en så kallad gallring, för att exempelvis skapa ett lövdominerat bestånd. Andra naturvårdsåtgärder kväver en mer omfattande avverkning av träd. Här beskrivs lämpliga redskap och metoder.

2020-06-04T18:52:31+02:00

Röjning

Ofta kräver skötseln av naturområden att små träd och buskar tas bort, något som kallas för röjning. Innan du börjar röja behöver du veta vad syftet med röjningen är. Ett syfte kan vara att friställa stora ekar, ett annat att skapa bättre sikt och öka tryggheten.

2020-06-04T15:56:33+02:00

Skogsbete

Bete var förr mycket vanligt i skogen. Det höll skogarna öppna och betydligt glesare än idag vilket gynnade många arter. Inte minst är viss markflora starkt gynnad av bete och många markväxter är i dag hotade i brist på skogsbete.

2020-06-04T15:59:26+02:00

Friställning

Friställning är en åtgärd som är en åtgärd som kan ha stor betydelse för enskilda träd. Dels för att förhindra mekaniska skador men också för att många arter som lever på och i trädet gynnas av ökad solbelysning och värme.