Beståndsskötsel

För att skogsområden ska få önskade kvaliteter och karaktär är det viktigt att planera och utföra skötsel på beståndsnivå. Det kan exempelvis handla om att skapa glesare skogar eller att gynna lövträd genom röjning och gallring. Ibland kanske värden kopplade till betande djur ska återskapas. Här beskrivs vilka metoder som är lämpliga vid olika typer av beståndsskötsel.