Beståndsskötsel

För att skogsområden ska få önskade kvaliteter och karaktär är det viktigt att planera och utföra skötsel på beståndsnivå. Det kan exempelvis handla om att skapa glesare skogar eller att gynna lövträd genom röjning och gallring. Ibland kanske värden kopplade till betande djur ska återskapas. Här beskrivs vilka metoder som är lämpliga vid olika typer av beståndsskötsel.

2020-06-04T18:52:12+02:00

Gallring och avverkning

Ofta innebär naturvårdande skötsel att stora träd behöver tas ner. Det kan handla om en mindre andel av träden, en så kallad gallring, för att exempelvis skapa ett lövdominerat bestånd. Andra naturvårdsåtgärder kväver en mer omfattande avverkning av träd. Här beskrivs lämpliga redskap och metoder.

2020-06-04T18:52:31+02:00

Röjning

Ofta kräver skötseln av naturområden att små träd och buskar tas bort, något som kallas för röjning. Innan du börjar röja behöver du veta vad syftet med röjningen är. Ett syfte kan vara att friställa stora ekar, ett annat att skapa bättre sikt och öka tryggheten.

2020-06-04T15:56:33+02:00

Skogsbete

Bete var förr mycket vanligt i skogen. Det höll skogarna öppna och betydligt glesare än idag vilket gynnade många arter. Inte minst är viss markflora starkt gynnad av bete och många markväxter är i dag hotade i brist på skogsbete.