Död ved

Död ved är viktig för den biologiska mångfalden. Flera typer av död ved har minskat under de senaste årtiondena och det är därför lämpligt att ta särskild hänsyn till- eller nyskapa död ved, för att gynna den biologiska mångfalden. Som regel bör död ved lämnas i närheten av den plats där den skapats, men ibland är inte detta möjligt. Här finns mer information om hur död ved kan skapas och hanteras.

2020-06-04T16:12:14+02:00

Skapa död ved

Processerna som skapar död ved varierar mycket vilket också ger upphov till många olika typer av död ved. När död ved ska skapas som en naturvårdsåtgärd är det därför viktigt att välja en metod som skapar den typ av död ved som är lämplig för just de organismer som ska gynnas.

2020-06-04T16:12:31+02:00

Olika kvalitéer hos död ved

Kvaliteten på den döda veden och dess omgivning kan se väldigt olika ut i olika skogar. Åtgärder för att gynna död ved måste därför anpassas efter olika skogstyper och de organismer som lever i dessa.

2020-06-04T16:12:49+02:00

Dödvedsdepåer

Om död ved som skapas naturligt eller efter skötselåtgärder inte kan bevaras där den har bildats, kan veden forslas till depåer. Dessa placeras i områden som har valts ut som lämpliga för att samla död ved.