Enskilda träd

I Stockholms skogsområden är det vanligt med träd som behöver skötas på detaljnivå. Gamla tallar och ekar är exempel på träd som kan gynnas av anpassad skötsel. Likaså behöver hänsyn tas till historisk skötsel, som hamling, samt träd och buskar som är bärande och blommande.

2020-06-04T15:59:26+02:00

Friställning

Friställning är en åtgärd som är en åtgärd som kan ha stor betydelse för enskilda träd. Dels för att förhindra mekaniska skador men också för att många arter som lever på och i trädet gynnas av ökad solbelysning och värme.

2020-06-04T15:59:39+02:00

Ringbarkning

Ringbarkning är en är en åtgärd som stryper trädets transport av näring, och som på så sätt dödar trädet långsamt. Åtgärden kan ha olika syften.

2020-06-04T16:00:00+02:00

Beskärning och hamling

Skötsel av enskilda träd kan ibland ha stor påverkan på den biologiska mångfalden. En del sådana skötselåtgärder kan öka trädets livslängd medan andra  kan skapa speciella egenskaper eller strukturer hos trädet som olika arter kan utnyttja.

2020-06-04T18:24:43+02:00

Veteranisering

Veteranisering innebär att man på konstgjord väg försöker skapa träd med egenskaper som vanligen endast kan hittas på mycket gamla träd. Detta kan till exempel handla om att skapa död eller exponerad ved, håligheter för att snabba på åldrandet av trädet och på så vis skapa nytta för arter som normalt sett är beroende av äldre träd.

2020-06-04T16:00:29+02:00

Hålträd och mulm

Träd som har håligheter i olika former är ett mycket viktigt substrat för många arter, inte minst insekter. Därför ska dessa i största möjliga utsträckning sparas och gynnas.

2020-06-04T16:00:42+02:00

Riskträdsåtgärder

Istället för att helt såga ner ett träd som helt eller delvis riskera att falla ner och orsaka skada ska man alltid undersöka hur lite som kan sågas för att undvika riskerna. Riskträdsåtgärder kan också kombineras med veteraniserande åtgärder.