Vatten

Vissa vattenmiljöer kräver vissa skötselinsatser för att dess naturvärden ska bevaras och utvecklas. Skötseln kan innebära att man upprätthåller viktiga ekologiska processer eller störningar, exempelvis genom slåtter eller bete av strandängar. Det kan också innebära skötsel för att motverka negativa effekter av mänsklig påverkan, exempelvis genom skörd av vattenväxter för att  motverka övergödning eller genom kontroll av källor till närsalter i vattendragen tillrinningsområden.

I Stockholm sker skötseln av sjöar i samarbete med Stockholm Vatten, som besitter kunskap om lämpliga metoder och maskiner. Aktuella skötselmetoder presenteras nedan.