Vatten

Vissa vattenmiljöer kräver vissa skötselinsatser för att dess naturvärden ska bevaras och utvecklas. Skötseln kan innebära att man upprätthåller viktiga ekologiska processer eller störningar, exempelvis genom slåtter eller bete av strandängar. Det kan också innebära skötsel för att motverka negativa effekter av mänsklig påverkan, exempelvis genom skörd av vattenväxter för att  motverka övergödning eller genom kontroll av källor till närsalter i vattendragen tillrinningsområden.

I Stockholm sker skötseln av sjöar i samarbete med Stockholm Vatten, som besitter kunskap om lämpliga metoder och maskiner. Aktuella skötselmetoder presenteras nedan.

2020-06-04T17:40:53+02:00

Sjöar

Man delar ofta upp sjöar beroende på deras innehåll av närsalter, dvs. om de är näringsfattiga (oligotrofa), ”mittemellan” (mesotrofa) eller näringsrika (eutrofa).

2019-05-23T20:40:07+02:00

Våtmarker

”Våtmarker” är ett vitt begrepp som kan innefatta såväl trädbevuxna våtmarker i skog (kärr, mosse) som öppna miljöer.

2019-09-22T13:25:54+02:00

Dammar

Dammar är särskilt viktiga för groddjur som behöver fiskfria vatten under sin lek och äggläggningstid. Stockholms samtliga groddjur är idag hårt trängda av brist på småvatten och biotopförsämring.

2019-05-23T20:40:22+02:00

Rinnande vatten

Många djur använder vattendrag och dess stränder som spridningsvägar i landskapet. Såväl för strandlevande djur som djuren i vattendraget är en sammanhållen och ej fragmenterad strandzon av stor vikt.