Om utbildningen

Förvaltningen av Stockholms stads grönytor för att gynna en rik mångfald av arter och naturtyper är viktigt både för människor och artbevarande. Frågan blir alltmer angelägen när staden växer och förtätas.

Detta utbildningsmaterial är framtaget på initiativ av miljöförvaltningen i Stockholms stad och syftar till att öka förståelsen för de naturtyper och ekologiska processer som utgör stadens gröna infrastruktur. Materialet syftar också till att öka kunskapen kring hur olika naturtyper ska prioriteras, förvaltas och skötas för att på bästa sätt bevara och stärka de ekosystemtjänster som är nödvändiga för en hållbar stadsutveckling.

Materialet riktar sig till alla som praktiskt eller administrativt deltar i arbetet med stadens olika typer av grönytor. Målet är att alla i materialet ska hitta vägledning i såväl den ekologiska bakgrunden som praktisk skötsel och målbilder. Illustrationerna i materialet är gjorda av Karl Jilg och de foton som används är tagna av Johan Pontén.